Skip to content

ROCOLA :
RObòtica COL·laborativa per al sector Alimentació

ROCOLA

 “Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

L’objectiu del projecte es aconseguir millorar la competitivitat de les explotacions agroalimentàries a parir de la modernització de les mateixes incorporant la robòtica col·laborativa en els seus processos.

Com ja s’ha explicat en el punt anterior l’estat de maduresa de la tecnologia i la importància del sector plantegen unes condicions optimes per a iniciar el procés.

Una de les eines principals serà l’elaboració d’una Guia que reculli l’estat de l’art amb exemples concrets, els resultats de les proves pilot i generi recomanacions per a la seva implantació.

Per a aconseguir aquest objectiu general se n’obtindran d’altres d’intermedis:

• Anàlisis dels processos productius i viabilitat d’incorporar la robòtica col·laborativa

• Recopilatori d’experiències existents en robòtica col·laborativa en la industria agroalimentària

• Disseny de tres prototipus

• Posada en marxa de proves pilot per tres operacions tipus

• Realització de simulacions de noves configuracions

• Avaluació de la prova pilot

• Avaluació tècnica i econòmica de la introducció dels pilots i de la robòtica col·laborativa en els ector agroalimentari