Skip to content

Avís legal

 

INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, “l’Avís Legal” regeixen l’accés i la utilització de lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.balsa.cat i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).
El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest “l’Avís Legal”.

Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

l’Usuari ha de llegir el present avis legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i, aquest Avís Legal, poden presentar modificacions.

 

INFORMACIÓ REGISTRAL DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’identifiquen les dades següents:

TITULAR: BAUCELLS ALIBÉS, S.A.
DOMICILI: Carrer Onze de Setembre, 48-50 – 08508, Les Masies de Voltregà
CIF: A-08953887
ADREÇA ELECTRÒNICA: balsa@balsa.cat
TELEFON: 93 850 27 43
DADES REGISTRALS: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 6075, Vol. 5367, secció 2a, Foli 135, Full 71.129, Inscripció 1ª.

 

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions establertes a continuació, regulen l’ús permès de el Lloc Web.

1. Accés

Llocs web sense cap restricció d’accés.
L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

2. Modificacions del Lloc Web i interrupcions o errors en l’accés.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

3. Continguts i enllaços a altres llocs web.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà aplicar o completar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc Web. BAUCELLS ALIBÉS, S.A.no serà responsable del resultat obtingut a través dels mencionats enllaços.

En tot cas BAUCELLS ALIBÉS, S.A. no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

Malgrat els enllaços són supervisats regularment per tal que no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega es comuniqui immediatament a BAUCELLS ALIBÉS, S.A. a balsa@balsa.cat aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:
Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4. Protecció de dades personals.

Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades per els interessats és absolutament voluntària i es degudament anunciada.

Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través del Lloc Web seran tractats per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i en el seu cas, si es produeix un posterior encàrrec de la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l’encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament
La legitimació del tractament de dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades del mateix.

Comunicacions de les dades
Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran ser comunicades als organismes públics o entitats que siguin precises per a la gestió del servei o encàrrec.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si BAUCELLS ALIBÉS, S.A. tracta dades personals que li afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir copa de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió u oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:
Mitjançant escrit dirigit a: BAUCELLS ALIBÉS, S.A., domiciliada a les Masies de Voltregà (08508), al Carrer Onze de Setembre, 48-50, amb NIF A-08953887 i a./e.: balsa@balsa.cat.
O bé, mitjançant correu electrònic dirigit a: balsa@balsa.cat.

5. Drets reservats

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. és el propietari legítim de tots els drets legals del Lloc Web, pel que fa ales imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de BAUCELLS ALIBÉS, S.A. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.

Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu Lloc Web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

6. Responsabilitats

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions BAUCELLS ALIBÉS, S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’ls a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

7. Enllaços de tercers al Lloc Web de BAUCELLS ALIBÉS, S.A. Hiperenllaç i “framing”.

La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap al Lloc Web implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a l’adreça del Lloc Web. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de BAUCELLS ALIBÉS, S.A.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present Lloc Web.

L’enllaç o el lloc web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

8. Llei aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.