Skip to content

Aviso legal

INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA PÁGINA WEB.

El presente aviso legal y condiciones de uso (en adelante, \»el Aviso Legal\» rigen el acceso y la utilización de sitio web accesible mediante el nombre de dominio www.balsa.cat y sus subdominios (en adelante, \»el sitio Web \»).
El mero acceso al Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario del Sitio Web (en adelante, el \»Usuario) e implica la aceptación de todos los términos incluidos en este\» el Aviso Legal \».

Si no está de acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este Aviso Legal deberá dejar de utilizar el Sitio Web.

el Usuario debe leer el presente aviso legal cada vez que acceda al Sitio Web, ya que el mismo y, este Aviso Legal, pueden presentar modificaciones.


INFORMACIÓN REGISTRAL DEL SITIO WEB

En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se identifican los siguientes datos:

TITULAR: BAUCELLS ALIBÉS, S.A.
DOMICILIO: Calle Once de Septiembre, 48-50 – 08508, Les Masies de Voltregà
CIF: A-08953887
CORREO ELECTRÓNICO: balsa@balsa.cat
TELÉFONO: 93 850 27 43
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, ​​Tomo 6075, Vol. 5367, sección 2ª, Folio 135, Hoja 71129, Inscripción 1ª.


CONDICIONES DE USO

Las condiciones establecidas a continuación, regulan el uso del Sitio Web.

1. Acceso

Sitios web sin restricción de acceso.
El acceso es público y cualquier usuario puede visitar todas las secciones de este Sitio Web.

2. Modificaciones del Sitio Web e interrupciones o errores en el acceso.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el Sitio Web, de la configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso.

3. Contenidos y enlaces a otros sitios web.

La función de los links, o enlaces, que aparecen en este Sitio Web es exclusivamente la de proporcionar información a los usuarios y los clientes sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá aplicar o completar los datos que se ofrecen en este Sitio Web. BAUCELLS ALIBÉS, S.A.no será responsable del resultado obtenido a través de los mencionados enlaces.

En todo caso BAUCELLS ALIBÉS, S.A. no asume la responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde el Sitio Web, ni puede garantizar la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados ​​al usuario por este motivo.

A pesar de los enlaces son supervisados ​​regularmente para que no ocurra, en el caso de que cualquier usuario o un tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por los sitios web enlazados son ilícitos, vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero se ruega se comunique inmediatamente a BAUCELLS ALIBÉS, SA a balsa@balsa.cat esta circunstancia, y especialmente si los enlaces consisten en:
Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa penal española.

Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.

Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto de la dignidad de la persona, el principio de no discriminación, la protección de la salud y la infancia o cualquier otro valor o principio constitucional.

4. Protecció de dades personals.

Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades per els interessats és absolutament voluntària i es degudament anunciada.

Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través del Lloc Web seran tractats per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i en el seu cas, si es produeix un posterior encàrrec de la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l’encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament
La legitimació del tractament de dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades del mateix.

Comunicacions de les dades
Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran ser comunicades als organismes públics o entitats que siguin precises per a la gestió del servei o encàrrec.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si BAUCELLS ALIBÉS, S.A. tracta dades personals que li afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir copa de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió u oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:
Mitjançant escrit dirigit a: BAUCELLS ALIBÉS, S.A., domiciliada a les Masies de Voltregà (08508), al Carrer Onze de Setembre, 48-50, amb NIF A-08953887 i a./e.: balsa@balsa.cat.
O bé, mitjançant correu electrònic dirigit a: balsa@balsa.cat.

5. Drets reservats

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. és el propietari legítim de tots els drets legals del Lloc Web, pel que fa ales imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts al Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de BAUCELLS ALIBÉS, S.A. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.

Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu Lloc Web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

6. Responsabilitats

BAUCELLS ALIBÉS, S.A. no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Tanmateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions BAUCELLS ALIBÉS, S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’ls a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

7. Enlaces de terceros en el Sitio Web de BAUCELLS ALIBÉS, S.A. Hipervínculo y \»framing\».

La realización de un enlace y / o \»framing\» desde su sitio web hacia el Sitio Web implica que quien lo hace, acepta y se adhiere sin reservas a las condiciones generales de uso del servicio, a todos los demás términos y condiciones de servicio del sitio web.

Solo se permite el enlace y / o \»framing\» hacia la dirección del Sitio Web. Cualquier otro enlace inicial hacia un nivel inferior, requerirá del consentimiento expreso y por escrito de BAUCELLS ALIBÉS, S.A.

Queda expresamente prohibido establecer \»frames\» o marcos de cualquier tipo que envuelvan la página web o que permitan la visualización de la información, actividades, servicios o productos a través de direcciones de Internet distintas a las del presente Sitio Web.

El enlace o el sitio web de enlace, no podrá desarrollar actividades o colocar dispositivos que sean contrarios a las leyes, la moral o el orden público.

8. Ley aplicable

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.